Tag: Pemburu Bakso

  • Baso Trisno Cimahi

    Baso Trisno Cimahi

    Salah satu bakso jawara di Cimahi, tempat favorit Mamah kalo ke Cimahi 😁 #PemburuBakso – with Ami and Daenghasna at baso trisno View on Path